Logo-joddd
Editorial
Maryam Khoubnasabjafari, Khalil Ansarin, Abolghasem Jouyban*
J Dent Res Dent Clin Dent Prospects. 2016;10(2): 71-74. doi: 10.15171/joddd.2016.011
PMCID: PMC4945998     PMID: 27429721    
PDF
XML
Cited By:
Original Research
Eshagh A. Saberi, Narges Farhadmollashahi, Faroogh Ghotbi*, Hamed Karkeabadi, Roholla Havaei
J Dent Res Dent Clin Dent Prospects. 2016;10(2): 75-80. doi: 10.15171/joddd.2016.012
PMCID: PMC4946003     PMID: 27429722    
PDF
XML
Cited By:
Original Research
Rami Shurbaji Mozayek*, Mirza Allaf, Mohammad B. Abuharb
J Dent Res Dent Clin Dent Prospects. 2016;10(2): 81-86. doi: 10.15171/joddd.2016.013
PMCID: PMC4946000     PMID: 27429723    
PDF
XML
Cited By:
Original Research
Masoumeh Mehdipour, Ali Taghavi Zenooz, Azin Sohrabi, Narges Gholizadeh, Ayla Bahramian*, Zahra Jamali
J Dent Res Dent Clin Dent Prospects. 2016;10(2): 87-91. doi: 10.15171/joddd.2016.014
PMCID: PMC4946004     PMID: 27429724    
PDF
XML
Cited By:
Original Research
Aparna H Gopalkrishna*, Seshagiri M, Sunil Muddaiah, Shashidara R
J Dent Res Dent Clin Dent Prospects. 2016;10(2): 92-98. doi: 10.15171/joddd.2016.015
PMCID: PMC4945999     PMID: 27429725    
PDF
XML
Cited By:
Original Research
Zahra Javanmardi*, Parisa Salehi
J Dent Res Dent Clin Dent Prospects. 2016;10(2): 99-105. doi: 10.15171/joddd.2016.016
PMCID: PMC4946005     PMID: 27429726    
PDF
XML
Cited By:
Original Research
Ahmad Behroozian*, Mojgan Kachoei, Masumeh Khatamian, Baharak Divband
J Dent Res Dent Clin Dent Prospects. 2016;10(2): 106-111. doi: 10.15171/joddd.2016.017
PMCID: PMC4945159     PMID: 27429727    
PDF
XML
Cited By:
Original Research
Mohammad Bagher Rezvani, Mohammad Atai, Faeze Hamze*, Reihane Hajrezai
J Dent Res Dent Clin Dent Prospects. 2016;10(2): 112-117. doi: 10.15171/joddd.2016.018
PMCID: PMC4945160     PMID: 27429728    
PDF
XML
Cited By:
Original Research
Mahmoud Bahari*, Parnian Alizadeh Oskoee, Siavash Savadi Oskoee, Firoz Pouralibaba, Ali Morsali Ahari
J Dent Res Dent Clin Dent Prospects. 2016;10(2): 118-123. doi: 10.15171/joddd.2016.019
PMCID: PMC4946001     PMID: 27429729    
PDF
XML
Cited By:
Letter
Sonal Grover*
J Dent Res Dent Clin Dent Prospects. 2016;10(2): 124-125. doi: 10.15171/joddd.2016.020
PMCID: PMC4946002     PMID: 27429730    
PDF
XML
Cited By: